Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ công ty, doanh nghiệp mới nhất

Để quản lý chặt chẽ các khoản thu chi trong doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động chi tiêu của doanh nghiệp đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả nhằm giảm bớt các chi phí cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tăng lợi nhuận, phát triển sản xuất, các doanh nghiệp, công ty, tổ chức sẽ họp và quyết định thông qua nội dung quy chế của doanh nghiệp và phổ biến đến tất cả các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong công ty thực hiện đồng thời thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát.

Hơn thế nữa việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ còn giúp đảm bảo cho việc chi trả lương, các khoản trợ cấp cho người lao động đảm bảo bình đẳng, công khai.

Với ý nghĩa như đã nêu trên, nay Luật Nhân Hòa cung cấp đến quý khách hàng mẫu quy chế chi tiêu nội bộ doanh nghiệp, công ty và đồng thời hướng dẫn khách hàng lập quy chế chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp, công ty.

1. Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ doanh nghiệp, công ty

TÊN TỔ CHỨC,

DOANH NGHIỆP(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ SỞ HỮU, CHỦ DOANH NGHIỆP)

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;

          Căn cứ Luật kế toán năm 2015 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của tên tổ chức, doanh nghiệp;

        Căn cứ Biên bản họp HĐQT (HĐTV) tên tổ chức, doanh nghiệp ngày …/…./…..về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của tên tổ chức, doanh nghiệp;

          Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ trong (tên tổ chức, doanh nghiệp).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/…… Những quy định trước đây trái với quy định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3: Ban điều hành công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

– Như điều 3;

– Lưu TCKT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU, CHỦ DOANH NGHIỆP)

CHỦ TỊCH

TÊN TỔ CHỨC,

DOANH NGHIỆP(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP (1)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

          Quy chế này quy định các nội dung, hình thức và định mức chi tiêu của các khoản chi phí phát sinh áp dụng trong nội bộ tên tổ chức, doanh nghiệp (Sau đây gọi tắt là công ty).

          Quy chế này là một trong những cơ sở để Ban điều hành công ty, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân đề xuất lãnh đạo phê quyệt các khoản chi tiêu nhằm định hướng và thống nhất quản lý tài chính trong nội bộ công ty.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

          Thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi, để giảm chi phí và hạ giá thành dịch vụ, tăng lợi nhuận cho Công ty, khuyến khích các cán bộ, công nhân người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí tiết kiệm đúng mục đích và có hiệu quả.

          Quy chế chi tiêu nội bộ được phổ biến, công khai cho Ban điều hành công ty, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong Công ty biết để thực hiện và kiểm tra, giám sát.

Chương II

NGUYÊN TẮC CHI TIÊU

Điều 3: Nguyên tắc chi tiêu

Tổng Giám đốc/Chủ tịch công ty là người phê duyệt tất cả các khoản chi tiêu của công ty;

Các khoản chi tiêu phải đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả, hợp pháp;

Các khoản chi tiêu phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ;

Phòng tài chính – kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả các khoản chi tiêu trong Công ty.

Điều 4: Các khoản chi tiêu:

  • Chi lương, BHXH, lương làm thêm giờ, quỹ khen thưởng, phúc lợi, nghỉ phép, cơm ca, phụ cấp ca ba;
  • Công tác phí;
  • Chi phí mua sắm TSCĐ, CCDC, chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ;
  • Chi phí văn phòng thẩm, CCDC, điện, nước sinh hoạt, điện thoại, internet;
  • Chi phí tiếp khách, hội nghị;
  • Chi phí nhiên liệu chạy xe ô tô, máy phát điện;
  • Chi phí khác (nếu có);

Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng trên nguyên tắc: Thảo luận dân chủ, công khai rộng rãi trong toàn Công ty, có ý kiến tham gia của tổ chức Công đoàn đồng thời được thông qua hội nghị cán bộ, công nhân, người lao động hàng năm.

1. Quy chế bao gồm các qui định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống nhất trong toàn Công ty đảm bảo cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng có hiệu quả kinh phí và tăng cường công tác quản lý trên nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, phân phối theo lao động và trách nhiệm.

2. Chủ tịch HĐQT có quyền quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi, do Nhà nước qui định cho từng nội dung hoạt động trong doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích, song không vượt quá hai lần so với định mức quy định.

3. Những nội dung chưa ban hành chế độ, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ phù hợp với nguồn tài chính của Công ty….

Để xem toàn bộ nội dung quy chế vui lòng bấm vào liên kết sau: mẫu quy chế chi tiêu nội bộ

2. Hướng dẫn lập quy chế chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp, công ty

Như đã phân tích ở trên Quy chế chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp, công ty có ý nghĩa tương đối quan trọng. Tuy nhiên, ở mỗi một công ty khác nhau sẽ có cách chi tiêu, các khoản chi khác nhau. Chính vì vậy khi tiến hành lập quy chế chi tiêu nội bộ doanh nghiệp, công ty, phòng tài chính, kế hoạch cần lập ra các danh sách khoản chi cần chi cũng như đề xuất cho ban giám đốc mức chi hợp lý căn cứ vào quy định của pháp luật hiện tại, giá trị thực tế của các khoản chi đó.

Dựa trên đề xuất của phòng tài chính – kế hoạch, Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp sẽ cân nhắc các khoản chi hợp lý để từ đó lên bản thảo quy chế chi tiêu đó. Sau khi đã có bản thảo quy chế chi tiêu của doanh nghiệp, công ty Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tiến hành họp và có sự tham gia của ban chấp hành công đoàn cơ sở, người đại diện cho người lao động để họ đưa ra ý kiến đảm bảo quyền lợi của người lao động. Sau phiên họp thống nhất được các khoản chi tiêu Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp và phổ biến đến tất cả các tất cả các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong công ty để thực hiện.


Biểu mẫu khác

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH  24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ...

Xem thêm

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014 ...

Xem thêm