MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THÊ

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

  1. 1.     Căn cứ pháp lý:

 

Luật doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

  1.  Nội dung tư vấn:

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể: Cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, hộ gia đình, hoặc nhóm cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ hành vi dân sự được thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Thẩm quyền giải quyết: Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân liên hệ với cơ quan quản lý kinh doanh cấp huyện để được giải quyết;

PHỤ LỤC III-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

.........., ngày ......tháng ...... năm ............

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: …………………………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………Giới tính: Nam/nữ

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .................... Quốc tịch: ...............................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:x Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):……………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: 123456789

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: .................... Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: (Nếu trùng với nơi thường trú thì ghi lại thông tin nơi thường trú)

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................................................................

Điện thoại (nếu có).................................................. Fax (nếu có): .............................

Email (nếu có): ...................................................... Website (nếu có): .......................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): HỘ KINH DOANH ABC (tên hộ kinh doanh không được trùng với tên công ty, hộ kinh doanh khác)

2. Địa điểm kinh doanh: (ghi địa điểm của hộ kinh doanh)

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..............................................

Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................................................................

Điện thoại (nếu có).................................................. Fax (nếu có): ............................

Email (nếu có): ...................................................... Website (nếu có): .......................

3. Ngành, nghề kinh doanh1: (Tham khảo bảng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam - ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)

…………………………………………………………………………………………………

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ………………………… VNĐ

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

5. Số lượng lao động (dự kiến): ........................................................................................

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

x Cá nhân □ Nhóm cá nhân □ Hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên tham gia thành lập hộ kinh doanh (kê khai theo mẫu; chỉ kê khai đối với hộ kinh doanh thành lập bởi nhóm cá nhân): gửi kèm.

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên

 

 


Biểu mẫu khác

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH  24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ...

Xem thêm

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014 ...

Xem thêm