Hỏi tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Tôi có một thửa đất mục đích sử dụng thửa đất ghi trong giấy chứng nhận là đất nuôi trồng thủy sản. Bây giờ tôi muốn chuyển sang là đất trồng cây lâu năm được không? Hồ sơ tôi cần chuẩn bị những gì và theo luật nào để tôi có thể tham khảo?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định:

“Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

Trường hợp của bạn là muốn chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm. Căn cứ vào quy định trên, bạn không cần phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, bạn cần phải đăng ký đất đai theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013:

“Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất”.

Khoản 1 Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013 về Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định: “Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường”.

Theo quy định trên đây, Hồ sơ bạn cần chuẩn bị:

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 


Bài viết xem thêm