ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT

1. Điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

Thứ nhất, tuân thủ nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản, bao gồm: Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; không làm thay đổi nội dung của dự án; đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Thứ hai, dự án bất động sản đáp ứng điều kiện được phép chuyển nhượng, bao gồm:

– Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

– Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

– Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt;

– Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

Thứ ba, bên nhận chuyển nhượng dự án bất động sản phải là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, phải có năng lực tài chính và phải cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, nội dung dự án.

Lưu ý: Bên nhận chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản không cần phải ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư, nếu dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chấp thuận đầu tư. Như vậy, bên chuyển nhượng dự án đầu tư trong trường hợp này cũng không thuộc trường hợp được hoàn trả tiền ký quỹ.

Ngoài thủ tục cho việc chấp thuận chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng sẽ không cần phải thực hiện một số thủ tục đầu tư liên quan đến việc chấp thuận dự án đầu tư (ví dụ như hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án…) nếu không có sự thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

2. Quy trình chuyển nhượng dự án bất động sản:

Thứ nhất, trình tự chuyển nhượng dự án bất động sản:

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh thực hiện như sau:

Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi một bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối trên có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế và các ban ngành khác tổ chức thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án hoặc một phần dự án; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án hoặc một phần dự án được phép chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư, cơ quan đầu mối nhận hồ sơ sẽ là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án. Ngoài ra, thời hạn cho quá trình này cũng kéo dài hơn, cụ thể là 45 ngày.

Thứ hai, các nghĩa vụ sau khi đã được chấp thuận chuyển nhượng dự án bất động sản:

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án hoặc phần dự án ngay sau khi nhận bàn giao;

Chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao có chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hồ sơ dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ;

Trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng vãn bản cho tất cả khách hàng và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày;

Trường hợp khách hàng hoặc các bên liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án hoặc một phần dự án chuyển nhượng thì chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi kí hợp đồng chuyển nhượng.

Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp lý nhà đất, vui lòng liên hệ luật sư theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm