CÔ TẶNG CHO CHÁU RUỘT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ KHÔNG?

Tặng cho quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sở hữu từ bên tặng cho cho bên nhận tặng cho. Bên cạnh quy định về điều kiện, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất thì vấn đề nộp thuế, lệ phí khi tặng cho cũng được quy định cụ thể.

Căn cứ pháp lý:

-  Luật đất đai 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định 140/2016/NĐ- CP quy định về lệ phí trước bạ;

- Thông tư 111/2013/TT- BTC Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và nghị định 65/2013/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Theo quy định pháp luật, trường hợp cô tặng cho đất cho cháu ruột phải đóng các loại thuế, lệ phí gồm có:

  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Lệ phí trước bạ
  • Phí thẩm định hồ sơ, lệ phí trích lục bản đồ địa chính.

1. Thứ nhất, quy định về lệ phí trước bạ khi cô tặng cho đất cho cháu:

 Theo quy định tại khoản 1, điều 7 nghị định 140/2016/NĐ- CP mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0.5%. “Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) 1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.”.

Việc kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ được thực hiện theo từng lần phát sinh và tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này) cho Cơ quan Thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (quy định tại điều 10, nghị định 140/2016/NĐ- CP).

Những trường hợp được miễn thuế trước bạ:

Khi chuyển nhượng nhà đất: Không được miễn.

Khi thừa kế, tặng cho nhà, đất

Theo khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa những người sau thì được miễn lệ phí trước bạ:

- Vợ với chồng;

- Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

- Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

- Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

- Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

- Ông nội, bà nội với cháu nội;

- Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

- Anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thứ hai, quy định về thuế thu nhập cá nhân khi cô tặng cho đất cho cháu:

Thu nhập phát sinh từ việc cho tặng thửa đất từ người cô cho qua cháu làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người cháu. Mức thuế suất người cháu phải đóng là 10% (10% giá trị chuyển nhượng).

Cụ thể quy định tại Khoản 2, Điều 16 thông tư 111/2013 “Thuế suất trong trường hợp không thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân là 10% 2. Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.”

Bởi giao dịch tặng cho giữa người cô và cháu không phải là giao dịch được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 1, điều 3, thông tư 111/2013/TT- BTC thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 “a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

      b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

     b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:
     b.1.1) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

     b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
    b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.
    b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.

     b.1.2) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

     Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
     b.1.3) Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

    Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

     b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
     b.3) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này.

     c) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
     Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư này.
     d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”.
3. Thứ ba, Lệ phí thẩm định hồ sơ và lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản vẽ địa chính:

Mức thu căn cứ vào quy định của từng ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (không có mức thu chung cho cả nước).

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “ cô tặng cho đất cho cháu thì có được miễn thuế không”.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp lý về nhà đất, giải quyết tranh chấp đất đai, vui lòng liên hệ luật sư theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, p. Hiệp Bình phước, thành phố Thủ Đức, Tp.HCM
Hotline: 0915270527

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!


Bài viết xem thêm