HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN ĐỎ KHÔNG?

Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hoá đơn đỏ không? Phân biệt hoá đơn đỏ (hoá đơn giá trị gia tăng) với hoá đơn bán hàng. Hướng dẫn cách thức xuất hoá đơn của hộ kinh doanh.

Khi thành lập một cơ sở để tiến hành hoạt động kinh doanh thì điều mà chủ sở hữu bao giờ cũng nghĩ đến là thuế, hóa đơn. Các loại hình doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn để quản lý kinh tế của mình. Riêng đối với hộ kinh doanh cá thể thì chỉ được pháp luật cho phép sử dụng hóa đơn gì hay hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ không? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.

Căn cứ vào quy định pháp luật Việt Nam hiện nay về vấn đề hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì có hai loại hóa đơn bao gồm: hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn VAT) và hóa đơn bán hàng. Đầu tiên, phân biệt hóa đơn đỏ và hóa đơn bán hàng để biết rõ khái niệm về hai loại hóa đơn này từ đó, ta sẽ biết được hộ kinh doanh cá thể có thể được sử dụng loại hóa đơn nào.

1. Khái niệm hóa đơn đỏ và hóa đơn bán hàng

Hóa đơn đỏ – hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, vận tải trong nước và trong dịch vụ mua bán. Đây là loại hóa đơn chính thức được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam. Hóa đơn này được dùng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai và tính toán thuế giá trị gia tăng của mình theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp sau:

  • Thực hiện hoạt động bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trong nước.
  • Thực hiện hoạt động vận tải trong, ngoài nước.
  • Thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan hay các trường khác tương tự như xuất khẩu.

Nội dung trên hóa đơn đỏ sẽ thể hiện các thông tin chính như tên, địa chỉ, mã số thuế của hai bên giao dịch (bên bán và bên mua), danh sách hàng hóa hoặc dịch vụ thực hiện giao dịch, ngày tháng thực hiện giao dịch, tổng giá trị thanh toán hàng hóa dịch vụ trong đó những giá trị nào phải tính thuế, thuế suất, tổng giá trị thanh toán hàng hóa dịch vụ sau thuế mà bên mua phải trả.

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trong nước. Ngoài ra, đây là loại hóa đơn được các cá nhân, tổ chức sử dụng để kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp khi xuất khẩu hàng hóa vào các khu phi thuế quan và các trường hợp khác tương tự như xuất khẩu, cụ thể:

  • Thực hiện hoạt động bán hàng hóa cho các cá nhân, tổ chức thuộc khu phi thuế quan.
  • Thực hiện hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ở trong nước.
  • Thực hiện cung ứng dịch vụ của các cá nhân, tổ chức giao dịch với nhau trong khu phi thuế quan.

Từ khái niệm trên thì điểm khác nhau cơ bản của hai loại hóa đơn này là: hóa đơn đỏ sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ còn hóa đơn bán hàng thì lại sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

2. Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ hay không?

Dựa vào căn cứ tại khoản 4 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng có nêu khái niệm như thế nào là phương pháp khấu trừ thuế. Theo đó, phương pháp khấu trừ thuế là cách tính toán số thuế giá trị tăng thêm bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ cho số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Thuế GTGT= Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Phương pháp khấu trừ thuế này được sử dụng cho các cơ sở kinh doanh thực hiện tất cả các chế độ về kế toán, hóa đơn, chứng từ, cụ thể bao gồm: cơ sở kinh doanh có doanh thu từ một tỷ đồng trở lên trong một năm tài chính, trừ hộ kinh doanh cá thể; tự chính các cơ sở kinh doanh đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trừ hộ kinh doanh cá thể.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cơ sở kinh doanh muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì phải Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp (ví dụ như: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,..) có tư cách pháp nhân đầy đủ thì mới được đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Mà dựa theo phân tích trên, hộ kinh doanh cá thể chỉ được tính thuế theo phương pháp trực tiếp nên không đủ điều kiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng. 

Theo điểm đ khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc tạo lập hóa đơn khi thực hiện việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ thì hộ kinh doanh cá thể không thuộc trường hợp được phép tự in, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế có thẩm quyền. Theo quy định trên, hộ kinh doanh không phải là đối tượng có thể tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng. Và chính tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Thông tư này có quy định hộ kinh doanh cá thể được phép mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế. 

Vậy, hộ kinh doanh cá thể không thể xuất hóa đơn đỏ mà chỉ có thể được xuất hóa đơn bán hàng. Việc hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn bán hàng hợp pháp phải thực hiện thủ tục mua hóa đơn bán hàng với cơ quan thuế. 

3. Trình tự, thủ tục hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn bán hàng

Về trình tự thủ tục mua hóa đơn, theo quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ việc mua hóa đơn. Khi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể muốn thực hiện mua hóa đơn bán hàng cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây: 

+ Đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng (có mẫu sẵn, theo mẫu 3.3 được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

+ Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người làm đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng. 

+ Văn bản cam kết của người làm đơn mua hóa đơn bán hàng về địa chỉ thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy phép kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện cấp. 

Chủ sở hữu tự mình hoặc ủy quyền cho người khác (người nhận ủy quyền phải trên 18 tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự và phải có văn bản ủy quyền) đến mua hóa đơn nộp 01 bộ hồ sơ như trên cho cơ quan thuế cấp quận, huyện nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh. Khi điền vào mẫu đơn đề nghị, người làm hồ sơ phải chịu trách nhiệm với những thông tin cung cấp.

Cơ quan thuế bán hóa đơn bán hàng có thẩm quyền bán hóa đơn – cơ quan thuế nơi hộ kinh doanh trực tiếp kê khai thuế tiến hành bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể theo từng tháng. 

Trước khi mang hóa đơn khỏi cơ quan thuế, Hộ kinh doanh cá thể phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu lên các thông tin như: họ tên và địa chỉ mã số thuế trên liên hai của mỗi số hóa đơn. 

Số lượng hóa đơn bán hàng hộ kinh doanh cá thể được mua:

+ Lần đầu đăng ký mua: được mua một quyển với tối đa năm mươi số, nếu chưa hết tháng mà hộ kinh doanh cá thể đã sử dụng hết hóa đơn thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số hóa đơn đã dùng và thời gian còn lại trong tháng đó để bán tiếp.

+ Những lần tiếp theo mua: cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số lượng hóa đơn bán hàng mà hộ kinh doanh cá thể đã sử dụng của tháng trước và nhu cầu của hộ kinh doanh cá thể đó để quyết định số lượng hóa đơn bán ra. Tuy nhiên, trong một lần bán số lượng hóa đơn không bao giờ lớn hơn số lượng hóa đơn bán cho hộ kinh doanh cá thể vào tháng trước đó.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915. 27.05.27

Trân trọng!

 

 Facebook! Google! Twitter! Zingme!


CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Đối với bất kỳ quốc gia nào, pháp luật cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, xây dựng trật tự quản lý xã hội. Tinh thần thượng tôn pháp luật, tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật là cơ sở để tạo nên một xã hội văn minh, có trật tự, và tiến bộ.

MÃ SỐ VẠCH LÀ GÌ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA MÃ SỐ VẠCH

Khi mà các doanh nghiệp tham gia kinh doanh sản xuất hàng hóa không thể không biết vai trò của mã vạch đối với hàng hóa cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người tiêu dùng lại cần phải quan tâm và cần biết rõ hơn.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY KHÔNG?

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, sự phát triển của các loại hình tổ chức kinh tế, sự mở rộng của các ngành, nghề kinh doanh… đã cho thấy kinh doanh là việc làm mà không chỉ có khả năng tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, mà còn là cơ sở để tạo ra nhiều lợi nhuận cho người thực hiện đầu tư kinh doanh so với những người làm ngành nghề khác.

HÓA ĐƠN ĐỎ LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN XUẤT HÓA ĐƠN ĐỎ?

Về hóa đơn, chứng từ thì hóa đơn, chứng từ là những bằng chứng mang tính chất pháp lý phản ánh ghi nhận các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị giá tăng.

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC MỞ QUÁN CÀ PHÊ

Đăng kí kinh doanh là hoạt động của cá nhân, tổ chức khi thực hiện hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lời.

Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp và Thương Mại

Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp và Thương Mại