CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÌNH VỀ THUẾ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Đối với bất kỳ quốc gia nào, pháp luật cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, xây dựng trật tự quản lý xã hội. Tinh thần thượng tôn pháp luật, tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật là cơ sở để tạo nên một xã hội văn minh, có trật tự, và tiến bộ. Chính bởi vậy, cho dù bất kỳ lĩnh vực nào, là dân sự, hành chính, kinh tế hay trong cả lĩnh vực tài chính, thuế thì khi có hành vi vi phạm về một trong các quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực tương ứng thì họ sẽ bị xử lý trong quy định của pháp luật. Trong đó lĩnh vực về thuế là một trong lĩnh vực quan trọng vì nó không chỉ thể hiện vấn đề xác định nguồn thu tài chính chủ yếu trong ngân sách nhà nước vừa là cơ sở để xác định nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước. Vậy, khi có hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với những hình thức nào? Để giải quyết vấn đề này, trong phạm vi bài viết, đội ngũ luật sư và chuyên viên Luật Nhân Hòa sẽ đề cập đến các hình thức xử phạt hành chính về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về vấn đề này, hiện nay được đề cập trong nhiều văn bản pháp luật hiện hành, nhưng chủ yếu được xác định theo nội dung quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC, và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, khái quát chung về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế:

“Xử phạt vi phạm hành chính”, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được hiểu là hành vi của người có thẩm quyền xử phạt, theo đó họ thực hiện việc áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với một cá nhân, tổ chức khi họ có hành vi vi phạm hành chính. Trong đó, vi phạm hành chính, theo khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được hiểu là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước, thuộc phạm vi áp dụng của các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính và đây là hành vi có lỗi của cá nhân nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở này, có thể hiểu, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là việc cơ quan có thẩm quyền (cụ thể ở đây là người có thẩm quyền xử phạt), vận dụng các quy định của pháp luật về thuế, từ đó áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế. Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 1 Thông tư 166/2013/TT-BTC thì các đối tượng bị xử phạt hành chính về lĩnh vực thuế không chỉ là cá nhân, mà còn có thể là tổ chức tín dụng, hoặc tổ chức khác có hành vi vi phạm về thuế.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thường được thể hiện ở các nội dung như: 

– Đối với người nộp thuế, thường thể hiện ở các hành vi vi phạm quy định về thủ tục về thuế như chậm trong việc nộp thuế, kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, không đúng trong hồ sơ khai thuế…; hành vi vi phạm trong quá trình nộp thuế như trốn thuế, gian lận thuế;…

– Đối với tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác thường thể hiện ở các hành vi thông đồng, bao che cho người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế; chống đối các quyết định hành chính về thuế; cung cấp không đầy đủ thông tin người nộp thuế cho cơ quan có thẩm quyền quản lý thuế…

Thứ hai, các hình thức xử phạt hành chính về thuế.

Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Thông tư 166/2013/TT-BTC thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thể căn cứ theo quy định của pháp luật, để áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 166/2013/TT-BTC, hiện nay, có các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ được xác định gồm các hình thức sau: Phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền. 

Trong đó, việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính này sẽ được xác định cụ thể như sau:

  • Phạt cảnh cáo:

Hình phạt cảnh cáo được áp dụng đối với những hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và trong quy định của pháp luật về nội dung xử phạt đối với hành vi vi phạm này có quy định về hình thức xử phạt cảnh cáo. Việc áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo phải thể hiện bằng văn bản.

Cụ thể: Hiện nay trong văn bản quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, cụ thể là Thông tư 166/2013/TT-BTC thì hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với những hành vi vi phạm sau:

– Áp dụng với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn phải nộp từ 01 đến 10 ngày mà người vi phạm có nhiều tình tiết giảm nhẹ (căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC).

– Áp dụng với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày mà người vi phạm có nhiều tình tiết giảm nhẹ (theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC).

  • Phạt tiền:

Về vấn đề áp dụng hình thức phạt tiền, thì căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 166/2013/TT-BTC, mức phạt tiền được xác định theo từng hành vi vi phạm cụ thể, mức độ vi phạm để xác định. Tuy nhiên, có thể phân thành các nhóm hành vi như sau:

– Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế:

Mức phạt tiền tuyệt đối tối đa có thể áp dụng được xác định không quá 200 triệu đồng nếu là tổ chức nộp thuế có hành vi vi phạm; không quá 100 triệu đồng đối với cá nhân nộp thuế vi phạm.

Trong đó, lưu ý, nội dung quy định về mức tiền xử phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định; hay hành vi khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế; vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế, về việc chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế về thuế được quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11 Thông tư 166/2013/TT-BTC được xác định là mức phạt quy định đối với tổ chức có hành vi vi phạm. Nhưng nếu những hành vi vi phạm pháp luật về thuế nêu trên do cá nhân trực tiếp thực hiện thì mức tiền phạt được xác định là 1/2 mức phạt tiền của tổ chức. Trong đó hộ gia đình sẽ được tính như là cá nhân, chịu mức phạt tiền áp dụng như với cá nhân chứ không áp dụng mức của tổ chức.

Về mặt nguyên tắc, khi quy định về mức phạt tiền trong việc xử phạt vi phạm hành chính nói chung, và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế nói riêng thì pháp luật thường quy định theo khung phạt tiền với cách thể hiện là mức tiền phạt tối đa đến mức tiền phạt tối thiểu (ví dụ từ 100.000 đồng – 300.000 đồng).

Nhưng khi thực hiện việc xác định mức phạt tiền cụ thể áp dụng trên thực tế với một hành vi vi phạm thường được tính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định áp dụng với hành vi đó, và được tính bằng công thức:

Mức tiền phạt cụ thể của một hành vi = (mức tiền phạt tối thiểu + mức tiền phạt tối đa của khung phạt tiền)/2.

Trong việc xác định mức tiền phạt, sẽ cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hành chính của người thực hiện hành vi vi phạm này. Theo đó, cứ một tình tiết giảm nhẹ sẽ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng. Sau khi đã giảm trừ hết các tình tiết tăng nặng mà khi xem xét người thực hiện hành vi vi phạm còn nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì họ sẽ được giảm nhẹ mức tiền phạt phải nộp, nhưng mức tiền phạt phải nộp sau khi giảm không được ít hơn mức tối thiểu của khung phạt tiền. Nếu còn tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt được áp dụng cho người có hành vi vi phạm không có là mức trung bình của khung tiền phạt nữa mà có thể tăng lên, nhưng mức phạt tiền phải nộp của người vi phạm cũng không được quá mức tối đa của khung phạt tiền. Trong đó, cứ mỗi tình tiết tăng nặng thì bị tính tăng 20% mức phạt trung bình của khung hình phạt, còn mỗi tình tiết giảm nhẹ thì sẽ được giảm 20% mức phạt trung bình của khung hình phạt.

– Đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

Trường hợp này, việc xử phạt hành vi vi phạm về thuế này theo hình thức phạt tiền sẽ được áp dụng với mức phạt 20% trên số tiền thuế thuế, số tiền thuế được hoàn, không phân biệt người nộp thuế vi phạm là tổ chức, là hộ gia đình hay cá nhân.

– Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: 

Trường hợp này tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả của hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn. Mức xử phạt cụ thể sẽ được xác định theo Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC. Tuy nhiên mức xử phạt quy định tại Điều 13 Thông tư nêu trên là mức xử phạt áp dụng với tổ chức, còn hộ gia đình, cá nhân chỉ bị phạt với mức là 1/2 mức phạt tiền áp dụng với tổ chức.

– Đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức tín dụng:

Đối với hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức tín dụng trong lĩnh vực thuế thì mức phạt tiền được xác định bằng số tiền tương ứng không trích nộp vào tài khoản của ngân sách Nhà nước.

Có thể thấy, cá nhân, tổ chức hoặc hộ gia đình nộp thuế khi có hành vi vi phạm hành chính về thuế mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đều có thể bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Việc áp dụng hình thức nào phụ thuộc vào từng hành vi vi phạm. Tuy nhiên, dù áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hay phạt tiền thì việc xử phạt hành chính đều phải đáp ứng nguyên tắc chung được quy định tại Điều 2 Thông tư 166/2013/TT-BTC, trong đó có đề cập một số nguyên tắc đáng lưu ý sau:

– Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện đều phải được kịp thời ngăn chặn, xử lý và khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.

– Chỉ được xử phạt một lần đối với một hành vi vi phạm hành chính.

– Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì trước khi áp dụng quyết định xử phạt, phải có trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm của mỗi cá nhân, tổ chức vi phạm.

– Một người khi bị phát hiện thì có nhiều hành vi vi phạm hành chính về thuế, hoặc thực hiện hành vi nhiều lần thì khi xử phạt sẽ áp dụng theo từng hành vi phạm.

– Mức phạt tiền áp dụng với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về thuế luôn được xác định bằng 1/2 mức phạt tiền áp dụng với tổ chức thực hiện hành vi này, trừ trường hợp phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế phải nộp.

Như vậy, xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế chỉ được áp dụng theo một trong hai hình thức: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Việc cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức nào còn căn cứ vào nội dung hành vi vi phạm, tuy nhiên đều dựa trên những nguyên tắc chung nhất định. Dù phạt tiền hay phạt cảnh cáo đều phải căn cứ vào quy định của pháp luật, mức độ hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người vi phạm.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915. 27.05.27

 Facebook! Google! Twitter! Zingme!


THỦ TỤC THAY ĐỔI MÀU SƠN XE Ô TÔ MỚI NHẤT

Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi màu sơn xe như thế nào cho đúng quy định pháp luật?

TƯ VẤN THỦ TỤC CHỨNG MINH CÓ CHỖ Ở HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chứng minh có chỗ ở hợp pháp tại Việt Nam theo thủ tục đăng ký thường trú

CÓ THỂ LẤY LẠI TIỀN CỌC KHI KHÔNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NỮA KHÔNG?

Khoảng tháng 9/2018, qua một người quen, tôi có đến một công ty chuyên về đưa người ở Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản để tìm hiểu và ký hợp đồng đặt cọc đi xuất khẩu lao động. Số tiền tôi đặt cọc là 2.000USD

CHUYỂN TIỀN NHƯNG KHÔNG GIAO HÀNG XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Mình có mua một chiếc máy chụp hình trên mạng trị giá 1 triệu. Sau khi thực hiện chuyển tiền thì bên phía bán khóa tài khoản và mình cũng không nhận được máy. Mình có chụp lại nội dung nói chuyện và chứng từ chuyển khoản.

TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP MẤT XE ĐANG GỬI TẠI KHÁCH SẠN.

Mất tài sản tại khách sạn thì có được khách sạn bồi thường không ? Thời gian bồi thường trong bao lâu và thủ tục khởi kiện như thế nào? Xin chào các vị luât sư. Cháu tên toàn (20tuổi), cháu xin nhờ các vị luật sư tư vấn giúp cháu về vụ việc như sau: cháu được một người mới quen hẹn đến một khách sạn.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

Khi tham gia giao thông đến ngã tư tôi đang di chuyển bình thường thì có một ông lai từ phía tay trái ra và có lấn sang làn đường tôi di chuyển trong ki đó ông ta có sử dung rượu bia khi tham gia giao thông.

TƯ VẤN KIỆN ĐÒI LẠI TÀI SẢN VỚI BÊN MÔI GIỚI LAO ĐỘNG

Thưa luật sư, tháng 8/2017 em được qua người môi giới vào 1 công ty để đi đơn hàng điều dưỡng Nhật Bản. Thế nhưng người này thu tiền của em bảo để nộp lên công ty. Sau 5 tháng học em biết đơn hàng không đi được.

TRƯỜNG HỢP ĐÃ THANH TOÁN NHƯNG BÊN BÁN KHÔNG GIAO HÀNG XỬ LÝ THẾ NÀO?

Mình có mua một chiếc áo trên mạng trị giá 1 triệu. Sau khi thực hiện chuyển tiền thì bên phía bán khóa tài khoản và mình cũng không nhận được áo. Mình có chụp lại nội dung nói chuyện và bill chuyển khoản.

TRUY CỨU HÀNH VI CÔ LẬP GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Xin chào Luật sư, tôi có một người bạn thân tuy nhiên anh ấy là người cổ hủ và gia đình anh ấy cũng vậy. Gia đình anh ấy được một đứa con gái duy nhất và chúng tôi rất thân với nhau. Vì gia đình cổ hủ và lạc hậu nên con bé chỉ được chơi với những người được gia đình đồng ý.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ kiến thức pháp luật về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động này.

CHỦ PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC LẤY XE ĐANG BỊ TẠM GIỮ DO TAI NẠN GIAO THÔNG KHI NÀO?

Câu hỏi: tôi đi ô tô bên phần đường của mình, người đi xe gắn máy có say rượu chạy buông tay và đâm vào xe tôi, người đi xe máy bị thương ở chân phải cấp cứu đi bệnh viện phẫu thuật.

RÚT HỒ SƠ GỐC Ô TÔ, XE MÁY

Phương tiện giao thông xe máy hay ô tô trong đời sống của người dân có vai trò rất quan trọng, đó là phương tiện di chuyển chủ yếu tại Việt Nam.

XE KHÔNG CHÍNH CHỦ BỊ XỬ PHẠT MANG XE VỀ ĐỒN CÓ ĐƯỢC LẤY LẠI KHÔNG

Em lưu thông xe máy hiệu Luvias trên đường bị các anh cảnh sát hình sự tình nghi kiểm tra hành chính em không mang theo giấy tờ chính chỉ mang theo giấy photo nên bị các anh đưa về phường

CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA GIAO THÔNG GÂY TAI NẠN THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Chào luật sư ạ! Cháu có một em trai 17 tuổi điều khiển xe máy và chở theo một người bạn (xe của nhà bạn) vì gần nhà nên không đội mũ bảo hiểm nên khi qua đồn công an sợ bị bắt nên chạy vượt tốc độ và gây tai nạn với một chiếc taxi đang qua đường.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA BÁN XE MÁY THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Em đang cần mua một chiếc xe và em thấy xe đăng bán thanh lý ở shopee một chiếc xe chỉ 15 dến 20 triệu và họ có thông báo là bao làm hồ sơ bản số xe cavet xe, bao đi đường, bao đi tỉnh liệu em có thể mua được không ạ thưa luật sư.

THẾ NÀO LÀ QUYỀN NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Quyền nhân thân giữa vợ và chồng là những quyền liên quan đến lợi ích tinh thần gắn liền với nhân thân của vợ chồng trong quan hệ vợ chồng, không có nội dung kinh tế, không định giá được bằng tiền và không thể chuyển giao cho người khác.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN, TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Nhà tôi có một đứa con trai nay sinh năm 2000. Mà sau này nó lại là trụ cột trong gia đình vì là con một, thêm phần nữa nó bị cận 1,5 độ mỗi bên, bị bệnh trong người từ nhỏ (bệnh rối loạn tiền đình, viêm họng hạt, lưng bị chẹo không mang được đồ nặng)

HOÃN LỆNH GỌI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Chào luật sư! Em bị cận được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng hàng năm vẫn có lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự. Em chuẩn bị xuất khẩu lao động sang nước ngoài như vậy có tạm hoãn lệnh gọi nghĩa vụ quân sự được không? Em xin cám ơn!

ĐANG VAY NGÂN HÀNG THÌ CÓ ĐƯỢC XUẤT CẢNH KHÔNG?

Luật sư cho em hỏi 1 vấn đề ạ. Em có vay ngân hàng XYZ 1 khoản tiền khoản 90 triệu. Nay em muốn đi du lịch nước ngoài với Công ty em. Trường hợp của em có thể xuất cảnh không ạ??

LẤY SỔ ĐỎ NHÂN VIÊN VAY NỢ NGÂN HÀNG CHO CÔNG TY

Lấy sổ đỏ của nhân viên vay nợ ngân hàng cho công ty Lấy sổ đỏ của nhân viên vay nợ ngân hàng cho công ty. Xử lý tài sản thế chấp tại Ngân Hàng. Tóm tắt câu hỏi: Chào luật sư Xin luật sư tu vấn giúp e . Năm 2012 e và gai đình có nhu cầu vay vốn ngân hàng để phát chuyển kinh tế . Và có nhờ 1 công ty vay hộ . Chủ công ty đó nói cho gia đình em vay tiền của công ty và lãi xuất như ngân hàng . Đến nay gia đình em được biết công ty đã phá sản chủ công ty đó hiện không liên lạc được . Nay em có nhận được điện thoai từ ngân hàng nói về khoản nợ của công ty tại ngân hàng và báo là tài sản của gia đình em là tài sản đảm bảo khoản nợ đó và sẽ bị thu hồi . Trong khi em và gia đình không hề biết là công ty đã dùng sổ nhà em thế chấp vào ngân hàng hơn 1 tỉ. Em và gia đình giờ không biết phải trả lời ngân hàng như thế nào và không biết làm sao xin luật sư tư vấn giúp em và gia đình. Câu hỏi được biên tập và đăng tải bởi Bộ phận tư vấn về pháp luật dân sự – Phòng trợ giúp pháp lý trực tuyến miễn phí của Công ty Luật Nhân Hòa. Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Nhân Hòa. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: 1. Cơ sở pháp lý • Bộ luật dân sự năm 2015 2. Giải quyết vấn đề Tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Điều 317. Thế chấp tài sản 1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) 2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.” Theo đó, thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ mà không giao cho bên kia. Bạn nhờ bên công ty vay hộ thì bạn có ký vào hợp đồng vay thế chấp bên ngân hàng này không hay là bạn vay tiền trực tiếp từ phía công ty và thế chấp tài sản này cho phía công ty. Bạn vay trực tiếp từ bên nào thì bạn phải thanh toán cho bên đó. Nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp được quy định tại Điều 320, 322 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: “Điều 320. Nghĩa vụ của bên thế chấp 1. Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác …” “Điều 322. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp 1. Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp. 2. Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.” Theo đó, khi bạn vay tiền theo phương thức bảo đảm là thế chấp thì bạn phải giao cho bên thế chấp các giấy tờ liên quan đến tài sản cho công ty và công ty phải trả cho mình các giấy tờ này khi chấm dứt thế chấp, tức là khi bạn trả xong nợ trong đúng thời hạn, nếu bạn không trả hết nợ đúng thời hạn thì bên công ty có thể xử lí tài sản thế chấp khi các bên thỏa thuận lựa chọn một trong các phương thức: bán đấu giá tài sản, bên nhận bảo đảm tự bán tài sản, bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm, phương thức khác căn cứ theo quy định tại Điều 303 Bộ luật dân sự năm 2015: “Điều 303. Phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp 1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây: a) Bán đấu giá tài sản; b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm; d) Phương thức khác. 2. Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác.” Theo đó, nếu bạn vay từ phía công ty thì bạn có nghĩa vụ trả tiền cho công ty, trong thời hạn vay thì công ty của bạn không được thế chấp tài sản này cho ngân hàng vì phía công ty vẫn chưa phải là chủ sở hữu của mảnh đất này trừ khi gia đình bạn đã quá hạn trả nợ. Còn ký hợp đồng vay với bên ngân hàng và lấy mảnh đất này làm tài sản bảo đảm thì khi hết hạn thì bên phía ngân hàng có quyền thu hồi mảnh đất này để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

MUA BÁN XE BẰNG GIẤY TỜ TAY CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Em chào anh chị .. anh chị làm ơn tư vấn giúp em 1 vấn đề như sau ạ: chuyện là thằng em ở làng em có bán xe cho em . Chỉ có giấy viết tay của em và nó .. được 2.3 hôm nó lên mượn lại xe .. em cho mượn nó chưa trả thì nó đi lính.

MỨC LÃI SUẤT NHƯ THẾ NÀO THÌ BỊ COI LÀ CHO VAY NẶNG LÃI

Tôi vay tiền của một công ty tài chính trên mạng, số tiền vay là 10.000.000 ( mười triệu đồng) thì theo hợp đồng tôi phải trả sau 30 ngày là 13.910.000 (mười ba triệu chín trăm mười ngìn đồng). Vậy, công ti đó có phải là vi phạm luật về tội cho vay nặng lãi không? Theo pháp luật, tội đó sẽ bị xử phạt như thế nào? Tôi cần làm gì để pháp luật xử lí vi phạm đó?

NGẠCH VIÊN CHỨC LÀ GÌ?MÀ NGẠCH VIÊN CHỨC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Viên chức là những người có hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thường thấy là các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu… thuộc sự quản lý của nhà nước, như vậy các đối tượng công chức có thể kể đến như là các giảng viên trong các trường đại học công lập, các y tá, bác sĩ trong các bệnh viện công lập

LỖI ĐI VÀO ĐƯỜNG CẤM DÀNH CHO XE Ô TÔ

Hệ thống giao thông đường bộ tại Việt Nam khá phức tạp trong đó có rất nhiều loại đường khác nhau với các quy định khác nhau về làn đường, trọng tải, loại xe được phép lưu thông,… dẫn đến không phải bất cứ loại phương tiện nào cũng có thể lưu thông trên tất cả các tuyến đường giao thông đường bộ.

CÁCH LẤY LẠI TIỀN KHI CHUYỂN NHẦM VÀO TÀI KHOẢN CÔNG TY

Sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp số hóa đã tạo điều kiện thuận tiện cho mọi người trong việc thực hiện các giao dịch mua bán, thanh toán trở nên thuận tiện hơn.

LỖI KHÔNG CÓ, KHÔNG MANG GIẤY PHÉP LÁI XE PHẠT BAO NHIÊU TIỀN

Mặc dù hiểu rằng giấy phép lái xe là một trong những giấy tờ cần thiết phải mang theo khi điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường bộ, tuy nhiên, không phải lúc nào người lái xe cũng chấp hành việc mang theo loại giấy tờ này khi tham gia giao thông.

MUA HÀNG TRẢ GÓP KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÓ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ KHÔNG?

Chào anh, em muốn hỏi là em có giao dịch tại thế giới di động, trả trước 15 triệu rồi sau đó có chút vấn đề về công việc nên thu nhập không có. Em trễ hẹn 3 tháng chưa trả được. Bây giờ họ bảo gửi hồ sơ về Tòa án huyện để giải quyết. Quy vào tội lợi dụng tin nhiệm chiếm đoạt tài sản, bây giờ nếu em nộp tiền tiếp thì có bị sao không ạ?

THỦ TỤC THAY ĐỔI MÀU SƠN XE

Màu sơn của xe là một trong những đặc điểm nhận dạng của xe và được ghi rõ thông tin trên Giấy đăng ký xe. Nhưng có rất nhiều trường hợp người sử dụng tự ý thay đổi màu sơn của xe với nhiều lý do khác nhau như muốn tân trang lại chiếc xe cho mới qua một thời gian sử dụng, do không thích màu xe cũ

ĐIỀU KIỆN SỨC KHỎE ĐỂ THAM GIA NGHĨA VỤ QUẬN SỰ

Nhắc đến việc đi nghĩa vụ quân sự thì mọi người ai cũng nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của công dân nên ai cũng phải thực hiện không cần có bất kỳ tiêu chuẩn nào. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định của pháp luật thì chỉ có những công đáp ứng được các tiêu chuẩn thì mới đủ điều kiện để nhập ngũ.

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là khoảng thời gian công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân, bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân, khoảng thời gian này được xác định kể từ thời điểm nhập ngũ theo lệnh gọi nhập ngũ đến thời điểm được xuất ngũ khi hết thời hạn theo quy định.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT HỒ SƠ GỐC Ô TÔ, XE MÁY

Phương tiện giao thông xe máy hay ô tô trong đời sống của người dân có vai trò rất quan trọng, đó là phương tiện di chuyển chủ yếu tại Việt Nam. Với nhu cầu đi lại cao, và sự phát triển về mặt dân số nên việc chuyển đổi, mua bán, tặng cho các phương tiện này cũng diễn ra sôi nổi trên thị trường.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ, TÊN CHO CON

Mỗi người khi sinh ra đều có quyền mang họ tên riêng, đó là danh xưng mang tính riêng biệt của mỗi người. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân mang tính chủ quan hay khách qua mà trong quá trình sinh sống họ mong muốn hay gia đình mong muốn đổi họ, tên đã có khi khai sinh.

TRÁCH NHIỆM KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRÁI PHÁP LUẬT

Theo đó, việc bồi thường của bạn sẽ tùy thuộc vào thiệt hại xảy ra đối với bên chủ nhà cho thuê. Trong trường hợp này bạn có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, còn bên cho thuê chỉ có quyền đưa ra yêu cầu và mức bồi thường thiệt hại tương ứng với mức thiệt hại,không có quyền gây khó khăn cho công ty bạn.

Quy định pháp luật về vấn đề vay tiền không trả

Câu hỏi: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi có cho 1 sinh viên vay số tiền 45 triệu đồng trong thời gian 1 tháng kể từ ngày mượn ( có giấy nợ và CMT photo). Đến nay đã hơn 5 tháng tôi đã gọi điện nhưng người vay luôn tắt máy để trốn tránh. Cho tôi hỏi nếu tôi đưa đơn ra toà thì tội danh của bị cáo sẽ bị xử mức phạt như thế nào? trong trường hợp người vay không có khả năng trả nợ thì sẽ như thế nào? Mong nhận được câu trả lời! Trân trọng cảm ơn.

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu

Xin cấp lại sổ hộ khẩu gia đình bị mất như thế nào? Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất. Hồ sơ xin cấp lại sổ hộ khẩu. Thời hạn, lệ phí xin cấp lại sổ hộ khẩu gia đình bị mất, rách, hỏng mới nhất.

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

Người có quyền khởi kiện gửi đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền yêu cầu giải quyết. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện có thể nộp đơn trực tiếp tại tòa án, gửi qua đường bưu chính hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của tòa án (nếu có).

Tư Vấn Luật Dân Sự

Luật sư công ty luật Nhân Hòa tư vấn quy định pháp luật chung thuộc lĩnh vực dân sự, cụ thể như: Các giao dịch dân sự, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế và các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài và các vấn đề khác liên quan.